Försäljningsvillkor

Ordererkännande

Säljarens ordererkännande är bindande för köparen

Pris

Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt. Priserna är baserade på vid tidpunkt för offerten/ ordererkännandet gällande produktionspriser och valutakurser. Om säljarens kostnader för leveransens fullgörande skulle öka till följd av höjda valutakursförändringar över 2% eller annan orsak utanför säljarens kontroll ger säljaren rätt att ändra avtalade priser.

Leveranstid

Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritar sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständighet varöver säljaren icke råder. I sådant fall är säljaren berättigad uppskjuta leveransen eller annullera avtalet.

Transportrisk

Transport sker på köparens risk. Leverans sker fritt Interlite AB lager. Interlite AB ombesörjer således i förekommande fall transporter, men med extern fraktförare på kundens uppdrag, ansvar och kostnad. Försäkring kan tecknas separat mot tillägg för transporter.

Dröjsmålsränta & Betalningsvillkor

Dröjsmålsränta utgår med 12 procentenheter över gällande referensränta och med ett påminnelseavgift på 60 kr. Standard betalningsvillkor är förskott om inget annat har skriftligen överenskommits. För kredit tid upp till 30 dagar netto skall lämnas måste en kreditupplysning ske.

Äganderätt

Alla produkter som levereras av Interlite AB är bolagets egendom tills full likvid är betald. Kunden får ej avyttra eller sälja produkter som inte är betalda till fullo till Interlite AB.

Anmärkning

Anmärkning mot leverans skall framställas inom 7 dagar från godset skickats. Alla transport skador skall alltid anmälas till transportbolaget först eftersom frakten är på köparens ansvar.

Garanti

Normal garanti är 12 månader från fakturadatum, variationer kan finns på olika tillverkare med upp till 5 år. Garantin är endast ersättning av reservdelar eller att kund skickar efter godkänd RMA till anvisad serviceverkstad. Kund står för transport till serviceverkstad och täcks varan av garanti så står Interlite AB för retur transport.

Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” i produktinformation och kataloger och för att produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har.

Övrigt

Övriga försäljningsvillkor utöver ovan hänvisas till LLB2013ÅF, LLB2013G, LLB2013A. Fullständiga villkor finns att läsa på LLB.SE

Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning för skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.